Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Lapidaria

 

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lapidaria zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Lapidaria worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lapidaria worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lapidaria ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Lapidaria zijn vrijblijvend en Lapidaria behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lapidaria. Lapidaria is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lapidaria dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Lapidaria herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lapidaria garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op IBAN: NL13RABO0308551001 ten name van Lapidaria binnen 14 dagen.

3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN: NL13RABO0308551001 ten name van Lapidaria. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.

4. Wanneer de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Lapidaria binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan kredietbeperking worden geheven. Ten laste van de verkoper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook welke Lapidaria, als gevolg van niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lapidaria.

6. Voor de verzendkosten in Nederland wordt standaard € 6,51 exclusief BTW berekend per pakket van 30 kg. Zendingen boven de 150 kg. Worden per pallet verzonden. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Lapidaria een standaard tarief van postnl voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar.

8. Orders met een factuurbedrag boven € 50,00 exclusief BTW worden in Nederland, (boven € 100,- ex btw voor België en Duitsland) geleverd zonder verzendkosten.

9. Er geldt geen minimum orderbedrag.


Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).

2. De door Lapidaria opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Lapidaria om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Lapidaria is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Lapidaria gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Lapidaria is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder medebegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Lapidaria geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht, Reclames en aansprakelijkheid

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Lapidaria

t.a.v. Retouren
Begoniasingel 69
6163BB, Geleen

Artikel 7a – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7b – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Goederen kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Lapidaria, dan wel tussen Lapidaria en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Lapidaria, is Lapidaria niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Lapidaria.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Lapidaria houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Lapidaria respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Lapidaria.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Onvermindert de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lapidaria ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lapidaria gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lapidaria kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Lapidaria opgave doet van een adres, is Lapidaria gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lapidaria schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Lapidaria gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lapidaria deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lapidaria in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lapidaria vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Lapidaria is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@lapidaria.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.